සොයන්න


මෙහි දිස්වන ප්‍රතිඵල දැනට වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇති සූත්‍ර දේශනා මගින් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

සෙවීමට යෝජනා:

  • සියලුම වචන වල අක්ෂර වින්‍යාසය නිවැරදි දැයි බලන්න.
  • කෙටි පද උත්සහ කරන්න.
  • සූත්‍ර නාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් (සිංග්ලිෂ්) සෙවීම සිදු කළ හැක.


 මදක් ඉවසන්න ...